Všeobecné obchodné podmienky

Občianske združenie sro support o.z. so sídlom Banšelova 30, 821 04 Bratislava, IČO: 52141501, pri poskytovaní služieb cez internetový portál
www.rodnecisla.sk

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

 1. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj len ako „VOP“) sú práva a povinnosti medzi poskytovateľom služieb a objednávateľom a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej na diaľku o poskytovaní služieb, predmetom ktorej je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi objednanú službu a záväzok Objednávateľa zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu (ďalej len „Cena“) riadne a včas. Obsahom služieb, ktoré poskytovateľ poskytuje objednávateľovi sú elektronické služby. Samotný zápis zmeny v spoločnosti realizuje advokátska kancelária JUDr. Peter Bartoš - Advokátska kancelária, Martina Granca 3618/44, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02, č. zápisu v SAK: 7061.
 2. Služby poskytuje občianske združenie sro support o.z. so sídlom Banšelova 30, 821 04 Bratislava, IČO: 52141501 .
 3. Objednávateľom elektronických služieb je fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej aj len ako „Objednávateľ“).
 4. Elektronické služby sú služby poskytované prostredníctvom internetového portálu www.rodnecisla.sk a iných (ďalej aj len „internetový portál“), ktoré prevádzkuje Poskytovateľ (ďalej aj len ako „Služby“).
 5. Zmluva o poskytnutí služieb je zmluva, ktorej predmetom je poskytovanie služieb, a ktorá je uzavretá elektronickými prostriedkami na diaľku medzi Poskytovateľom a Objednávateľom v súlade s Článkom 2 VOP (ďalej len „Zmluva o poskytovaní služieb“ alebo len „Zmluva“). Zmluvou podľa týchto VOP sa rozumie aj zmluva o poskytovaní služieb, ktorá nie je uzavretá na diaľku.

Článok 2
Uzavretie zmluvy

 1. Zmluva o poskytovaní služieb (ďalej len „Zmluva“) je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie Zmluvy Objednávateľa Poskytovateľom vo forme e-mailovej správy alebo inej elektronickej správy Objednávateľa zaslaného Poskytovateľovi a/alebo vo forme Objednávateľom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Poskytovateľa a/alebo vo forme telefonickej Objednávky Objednávateľa Poskytovateľovi (ďalej len "Objednávka").
 2. Záväzným akceptovaním Objednávky Poskytovateľom je telefonické alebo e-mailové potvrdenie o akceptovaní Objednávky po predchádzajúcom prijatí Objednávky Poskytovateľom označené ako "Potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí Objednávky z elektronického systému Poskytovateľa, ktoré dostane Objednávateľ na e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie Objednávky. Na e-mailovú adresu Objednávateľa budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Objednávky.
 3. Záväzné akceptovanie Objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii Služby, ktorej poskytnutie je predmetom Zmluvy, ďalej údaje o cene Služby, údaj o dodacej lehote Služby, údaje o Poskytovateľovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

Článok 3
Predmet zmluvy

 1. Predmetom Zmluvy je povinnosť Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi Službu a povinnosť Objednávateľa zaplatiť Cenu za Službu riadne a včas.
 2. Predmetom Zmluvy a teda Službou sa rozumie zabezpečenie zápisu konečného užívateľa/užívateľov výhod konkrétnej spoločnosti s ručením obmedzeným podľa údajov, ktoré zadá Objednávateľ na webovej stránke www.rodnecisla.sk. Poskytovateľ vyslovene nezodpovedá za zápis nesprávnych údajov uvedených Objednávateľom.

Článok 4
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Poskytovateľ je pri poskytnutí služby povinný najmä:
  - postupovať s odbornou starostlivosťou pri dodržiavaní platnej legislatívy;
  - poskytnúť Objednávateľovi službu včas.
 2. Poskytovateľ má právo:
  - na zaplatenie Ceny za Službu riadne a včas;
 3. Objednávateľ je povinný najmä:
  - zaplatiť riadne a včas Cenu za Službu;
 4. Objednávateľ má právo na dodanie produktu riadne a včas.

Článok 5
Cena za Službu

 1. Cena za Službu je zverejnená na stránke www.rodnecisla.sk Cena je uvedená bez DPH. Cena je účtovaná bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Článok 6
Platobné podmienky

 1. Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi Cenu dohodnutú v Zmluve vopred alebo v lehote do 2 dní odo dňa odoslania záväznej Objednávky.
 2. Objednávateľ si môže vybrať jeden z nasledovných spôsobov platby:
  a) platba bankovým prevodom,
  b) platba online platobnou kartou cez platobnú bránu „Besteron“.
 3. Bez úhrady Ceny za Poskytovateľ nezačne poskytnutím Služby Objednávateľovi zaoberať.
 4. Dokladom o zaplatení ceny za Službu je faktúra, ktorá bude klientovi zaslaná elektronickou poštou pod dodaní Služby. Cena sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na bankový účet Poskytovateľa. Pokiaľ nebude Cena zaplatená do 2 dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie, má sa za to, že zmluvné strany od Zmluvy odstúpili.

Článok 7
Dodacie podmienky

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi Službu najneskôr do 21 dní odo dňa zaplatenia Ceny. Služba sa považuje poskytnutá po tom ako bolo Objednávateľovi doručené rozhodnutie príslušného Obchodného registra o potvrdení zápisu konečného užívateľa/užívateľov výhod.

Článok 8
Platnosť zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok 9
Reklamácia

 1. Objednávateľ je oprávnený reklamovať Službu zaslaním písomnej reklamácie na adresu Poskytovateľa alebo elektronicky na info@rodnecisla.sk.

Článok 10
Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje o dotknutých osobách Poskytovateľ spracúva v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Článok 11
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránke www.rodnecisla.sk v deň odoslania Objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 3. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Bartoš - Advokátska kancelária, sídlo: Martina Granca 3618/44, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02, č. zápisu v SAK: 7061
 4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.07.2019