Zásady ochrany osobných údajov

1. Prehľad

1.1. Nasledujúce zásady ochrany osobných údajov popisujú ako Poskytovateľ získava, používa a inak spracúva osobné údaje pri poskytovaní Služby.
1.2. Elektronické služby sú služby poskytované prostredníctvom internetového portálu www.rodnecisla.sk (ďalej aj len „internetový portál“), ktoré prevádzkuje Poskytovateľ (ďalej len ako „Služby“).
1.3. Služby poskytuje občianske združenie sro support o.z. so sídlom Banšelova 30, 821 04 Bratislava, IČO: 52141501 (ďalej len ako „Poskytovateľ“).
1.4. Objednávateľom elektronických služieb je fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej aj len ako „Objednávateľ“).
1.5. Ostatné pojmy majú význam definovaný v nariadení (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“), resp. v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

2.1. Osobné údaje spracúvame iba do tej miery, do akej sú potrebné pre prevádzkovanie Služby, zaregistrovanie konečných užívateľov výhod Objednávateľa a súvisiacich účelov. Osobné údaje používame najmä na tieto účely:
2.1.1. Registrácie konečných užívateľov výhod Objednávateľa – na tento účel spracúvame meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu. Spracúvanie týchto osobných údajov dotknutých osôb, ktoré sú súčasne Objednávateľom, je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Spracúvanie údajov o iných dotknutých osobách je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje tretia strana a to splnenie zákonných povinností Objednávateľa na registráciu konečných užívateľov výhod.
2.1.2. Marketing - Na tento účel môžeme použiť vašu e-mailovú adresu a zasielať vám informačné bulletiny. Toto je založené na vašom súhlase a nie je pre vás povinné.
2.2. Okrem toho môže Objednávateľ zhromažďovať určité ďalšie údaje o návštevníkoch internetového portálu. Tieto údaje sú často anonymné, ale v niektorých prípadoch môžu zahŕňať aj osobné údaje.

3. Aké osobné údaje a od koho spracúvame?

3.1. Objednávateľ zhromažďuje osobné údaje najčastejšie priamo od dotknutých osôb alebo od Objednávateľa.
3.2. Objednávateľ zodpovedá za správnosť, aktuálnosť a presnosť všetkých údajov, ktoré poskytne Poskytovateľovi. Objednávateľ vyhlasuje, že splnil všetky právne predpisy, najmä právny základ a poskytnutie informácií dotknutých osobám, a poskytuje osobné údaje Poskytovateľovi v súlade s GDPR.

4. Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami?

4.1. Osobné údaje Poskytovateľ nezdieľa s tretími stranami, pokiaľ to nie je potrebné pre riadne poskytovanie Služby alebo nie je vyžiadané Objednávateľom. Nasledujúcim tretím stranám môžu byť poskytnuté osobné údaje:
4.1.1. okresné súdy, ktoré spravujú obchodný register,
4.1.2. advokátskej kancelárii JUDr. Peter Bartoš - Advokátska kancelária, sídlo: Martina Granca 3618/44, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02, č. zápisu v SAK: 7061, ktorá vykonáva zápisy konečných užívateľov výhod,
4.1.3. poskytovatelia služieb alebo partnermi v rozsahu potrebnom na vykonávanie určitých funkcií Služby (napríklad sociálne média, ako Facebook, Linkedin, Instagram, v prípade ak na internetovom portáli sú použité príslušné „plugins“).
4.2. Osobné údaje Poskytovateľ neprenáša mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“). V prípade, že niektorí z dodávateľov majú sídlo mimo EHP, sú osobné údaje prenášané v súlade s GDPR. Ak je to potrebné na zabezpečenie primeraných záruk pre medzinárodné prevody, spoliehame sa na štandardné zmluvné doložky alebo EU-U.S. Ochrana osobných údajov.

5. Ako dlho uchovávame osobné údaje?

5.1. Osobné údaje budeme uchovávať iba po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania. Osobné údaje vymažeme jeden rok po prijatí objednávky.
5.2. Po splnení podmienok a v súlade s GDPR môžu osobné údaje byť v určitých situáciách uchovávané po dlhšiu dobu (napríklad, ak má Poskytovateľ zákonnú povinnosť alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

6. Práva dotknutých osôb

6.1. V súlade s GDPR a príslušnými zákonmi o ochrane údajov máte právo
6.1.1. požadovať prístup k vašim osobným údajom a na ich opravu,
6.1.2. na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania, alebo
6.1.3. namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
6.2. Pri spracovaní na základe súhlasu môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme, že takéto stiahnutie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho zrušením.
6.3. Ďalej máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Vo vzťahu k Slovensku môžete kontaktovať:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovakia
Telephone: +421 /2/ 3231 3214;
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk,
Web site: https://dataprotection.gov.sk.

7. Automatizované rozhodnutia?

7.1. Poskytovateľ neprijíma žiadne automatizované rozhodnutia založené výlučne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú dotknutých osôb, alebo ju podobne významne ovplyvňuje.

8. Kontaktujte nás

8.1. V prípade, ak by ste chceli podať sťažnosť, uplatniť svoje práva alebo z akéhokoľvek iného dôvodu nás kontaktovať, prosím použite nasledovné kontaktné údaje:

sro support o.z.
Banšelova 30,
821 04 Bratislava,
IČO: 52141501